Furutech Chì Hàn Mạ Bạc S-070-10
S-070-10.jpg

Giá Đơn vị tính
35 USD Cuộn 10m
Furtech Betterment type S-070 solder. 4% Silver and 96% Tin. 5 core and 362 flux. Diameter of 0.70mm.
10M/spool
Ideal solder iron temp: 420C for 15 seconds.


Ý kiến của bạn