Chuột khử nhiễu
Vibb Eaters-01.jpg
Giá Đơn vị tính
450 USD cặp (size Jumbo cho loa/máy >40kg)
350 USD cặp (size Maxi cho loa/máy >30kg)
290 USD cặp (size Midi cho loa/máy >20kg)
130 USD 1 con (size Ultra cho loa/máy <20kg)
Ý kiến của bạn