Kryna "Tube Radiator"
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Detail Price: 100 USD
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Detail Price: 75 USD
Đèn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khuếch đại tín hiệu âm nhạc Rung động và nhiệt sinh ra luôn luôn đặc trưng của bóng đèn điện tử và chúng cũng chính là yếu tố làm giảm chất lượng âm thanh và tuồi thọ của bóng đèn. Detail Price: 50 USD
Pearl
Fits the following types: 6SN7, 5691/2/3, 6BL7, 6BX7 Detail Price: 15 USD
Fits the following types: 12AX7, 6DJ8, 5687, 6N1P Detail Price: 14 USD
Fits the following types: 6BQ5, EL84, 12B4, 7044, 12BY7 Detail Price: 15 USD
Fits the following types: EL34, KT77 Detail Price: 23 USD
Fits the following types: 6550, 6L6, 5881, EL509/19, 6LF6 Detail Price: 23 USD
Fits the following types: Svetlana Winged "C" 6550C, Ei-KT90A/B/C Detail Price: 25 USD
Fits the following types: KT88, 8417 Detail Price: 25 USD
Fits the next tubes:: 6C33C 211 805 813 845 Detail Price: 30 USD
Prima Luna